Oferta

KBD TERMOWIZJA. Efektywność i bezpieczeństwo

Wykonujemy analizy obiektów w podczerwieni w celu określenia ich izolacyjności, stanu technicznego i jakości wykonania prac budowlanych. Przygotowujemy rekomendacje, w jaki sposób poprawić stwierdzone wady. Służymy również pomocą przed zakupem nieruchomości. Nasze prace nie wymagają ujemnych temperatur na zewnątrz.

Wykonujemy badania termowizyjne:

 • budynków
 • lokali
 • instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, paneli słonecznych
 • maszyn i urządzeń, w tym również silników i turbin
 • badania termograficzne zwierząt

W efekcie naszej pracy Zleceniodawca otrzymuje raport termowizyjny oraz zestawienie możliwości poprawy stanu technicznego budynku / lokalu (usługa dodatkowa). Umożliwia to redukcję kosztów jego utrzymania oraz zapobiega wystąpieniu poważniejszych problemów technicznych i wyższych kosztów. Wynikami analizy są:

 • Lokalizacja mostków termicznych – miejsca strat energii cieplnej budynku
 • Ocena:
 1. Izolacyjności ścian, stropów, dachów, okien, parapetów i drzwi
 2. Jakości ich konstrukcji i prawidłowości montażu
 3. Stanu przegród budowlanych: ścian, stropów, balkonów i innych elementów
 4. Stanu piwnic
 5. Jakości istniejącej izolacji cieplnej budynku
 6. Stanu kominów, tym samym bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 7. Szczelności chłodni i mniejszych urządzeń chłodniczych, w tym chłodziarek
 8. Stanu silników i pomp
 • Wskazanie:
 1. Wad konstrukcyjnych
 2. Zawilgoceń i przecieków wody w dachach i innych elementach budynku
 3. Miejsc pleśnienia przegród budowlanych
 4. Wad instalacji elektrycznej
 5. Wad centralnego ogrzewania, w tym lokalizowanie zatorów w grzejnikach
 6. Przebiegu i stanu przewodów wodnych oraz kanalizacyjnych
 7. Przebiegu i stanu systemu ogrzewania podłogowego
 8. Miejsc ucieczki ciepłego powietrza z budynku
 9. Rozkładu temperatury kominków i pieców
 • Wykrycie miejsc potencjalnych skropleń wody – punktu rosy
 • Ocena prawidłowości pracy instalacji i maszyn w podczerwieni
 • Rekomendacja metod likwidacji stwierdzonych wad

NA CZYM POLEGA NASZA OFERTA?

Badanie termowizyjne polega na zbieraniu informacji o rozkładzie promieniowania podczerwonego na powierzchni
i w otoczeniu danego obiektu przy użyciu kamery termowizyjnej. Kolejnym krokiem jest analiza rozkładu promieniowania. Dodatkowo, w efekcie końcowym powstaje rekomendacja, w jaki sposób można usunąć rozpoznane wady. W ramach działalności wykonaliśmy liczne analizy termowizyjne dla budynków o różnych rozmiarach i różnorakim przeznaczeniu.

Jak wykazała praktyka, większość budynków wymaga interwencji, chociażby w zakresie prostej regulacji skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. Określenie tych potrzeb staje się możliwe w wyniku badania termowizyjnego.

Zmniejszamy koszty i obciążenia środowiska

POGLĄDOWE EFEKTY BADAŃ

Zidentyfikowane wychładzanie pomieszczenia przez narożniki i belki stropowe (lokal mieszkalny)

1

Stwierdzone wady izolacji stropu, narożników i ścian (lokal użytkowy)

2

Ucieczka ciepła wzdłuż spoin pustaków, łączeń stropowej płyty kanałowej i w narożnikach

3    4

Pleśnienia/grzybienia ścian zewnętrznych widoczne od wewnątrz i od zewnątrz

5    6

Nadmierna przenikalność cieplna stwierdzona od zewnątrz budynków

7    8    9

Mostki termiczne wzdłuż warstwy żelbetu klatki schodowej

10

Mostki termiczne w narożnikach i stropie hal produkcyjnych

11    12

Liczne mostki cieplne w narożnikach i wzdłuż spoin pustaków ściany zewnętrznej

13

Wychładzanie od strony ściany fundamentowej w sali użytkowej

14

Nieszczelności okien i drzwi powodujące ucieczkę ciepła, wymagające zazwyczaj prostej regulacji

15    16

Niebezpieczne wady instalacji elektrycznej – przewodu podtynkowego, puszki i tablicy rozdzielczej

17    18    19

Utrata energii poprzez (niewidoczne w świetle widzialnym) uszkodzenie drzwi lodówki

20

KBD AUDYT EKOLOGICZNY. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Audyt ekologiczny jest oceną wpływu podmiotu na środowisko. Celem naszego audytu jest:

 • obiektywne określenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko
 • udokumentowanie wyników analizy
 • wskazanie metod poprawy relacji firmy ze środowiskiem poprzez:
 1. udoskonalenie zarządzania procesami służącymi ochronie środowiska
 2. połączenie zasad zrównoważonego rozwoju z celami rozwojowymi firmy stworzenie podstaw do wdrażania norm
 • wykorzystanie potencjału środowiskowego dla rozwoju firmy

oraz

 • wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

 

Naszą dewizą jest poprawa relacji firmy ze środowiskiem jako strategia dobrego wizerunku

KBD ŚRODOWISKO PRACY. Zdrowe i wydajne miejsca pracy

Wykonujemy analizy stanowisk pracy i ich otoczenia pod kątem ergonomii. W ich wyniku określamy czynniki destymulujące pracę – między innymi niewłaściwe natężenie niepożądanego dźwięku i pogłosu, natężenie oświetlenia, związków lotnych, promieniowania elektromagnetycznego i magnetycznego, układ i dostosowanie sprzętu biurowego, zawilgocenia pomieszczeń, jak również wiele innych składników budujących ergonomię i wydajność pracy.

Tworzymy rekomendacje poprawy ergonomii w firmie.

Celem naszych działań jest:

 • eliminacja czynników szkodliwych dla zdrowia
 • maksymalizacja ergonomii miejsc pracy w ramach wskazanych możliwości
 • wzrost wydajności pracy

Naszym dążeniem jest osiągnięcie stanu, w którym
codzienna praca jest przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem

KBD OOŚ

Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych, firm i instytucji. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest oceną przewidywanych skutków, jakie może spowodować podjęta budowa obiektu, jego eksploatacja i likwidacja. Raport jest podstawą do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Nasz raport zawiera następujące elementy:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia – w tym warunki użytkowania terenu w fazie budowy i użytkowania, jak również przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w fazie inwestycji i użytkowania
 2. Zestawienie elementów przyrodniczych środowiska przyrodniczego znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia
 3. Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania obszarów i elementów chronionych
 4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
 5. Analiza wariantów – wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru
 6. Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia – i oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na: ludzi, rośliny, zwierzęta, rzeźbę terenu, ruchy masowe gruntu, siedliska przyrodnicze, hydrosferę i atmosferę, warstwę krajobrazową,
  a tym samym na dobra materialne, krajobraz kulturowy – oraz wzajemne interakcje tych elementów w różnych perspektywach czasowych.
 7. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
 8. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia
  na etapach inwestycji użytkowania
 9. Mapy i schematy – przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej
 10. Wskazanie trudności jakie napotkano opracowując raport – wynikających z luk we współczesnej wiedzy lub
  z niedostatków techniki
 11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym oraz źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

Nasz raport wskazuje,
jak inwestować w zgodzie z naturą i nie wejść w konflikt z przepisami

 

 

 • OOŚ (on-line), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013–12–30 (dostęp 2014-10-30)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)